Đầu Tư Doanh Nghiệp

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại Điều 45 Luật đầu tư năm 2005, Doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án sau

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

Đầu tư được hiểu là sự hi sinh nguồn lực ở hiện tại nhằm thu về các kết quả cao hơn cho nhà đầu tư trong tương lai.